Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

Nabúrané auto, pád drahého tovaru z regálu či rozbitý notebook – takéto a mnohé iné škody hrozia nielen v domácnosti, ale aj v práci. Zamestnanci často zabúdajú, že v práci zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia svojmu zamestnávateľovi. Zamestnávateľ môže podľa Zákonníka práce žiadať od zamestnanca náhradu škody až do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

19.1.2023

Kedy sa mi toto poistenie zíde?

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania ponúka optimálnu poistnú ochranu v prípade, ak zamestnanec spôsobíme škodu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, za ktorú zodpovedá podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného právneho predpisu upravujúceho pracovnoprávne vzťahy.

Zamestnanec zodpovedá len za škody, ktoré sám spôsobil, či už úmyselne, alebo neúmyselne. To sa však netýka takzvanej vyššej moci –  napríklad krádež, stret so zverou alebo živelná udalosť, ktoré spôsobia škody na majetku zamestnávateľa, sú škody vis major, a za ne zamestnanec nezodpovedá.

Kto sa môže poistiť?

Toto poistenie sa vzťahuje na zamestnancov, členov družstva, ktorí sú v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom  a obdobnom pomere u zamestnávateľov, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky.

Poistenie je možné uzatvoriť takmer pre všetky druhy povolaní. Mali by naň myslieť predovšetkým manuálne pracujúci ľudia vo výrobe, ale tiež zamestnanci, ktorí pracujú s drahými tovarmi či technológiami a tí, ktorí prevzali služobné motorové vozidlá. Práve v prípade, že riadite zverené služobné vozidlo, odporúčame Vám uzatvoriť si toto poistenie, keďže ním kryjete i škody na zverenom motorovom vozidle. Aj v prípade, že firma má vozidlo havarijne poistené, môže spoluúčasť vymáhať od zamestnanca, ktorý škodu spôsobil. Poistenie zodpovednosti zamestnanca nahradí túto spoluúčasť. Z našej skúsenosti sú práve škody na zverených motorových vozidlách tie najčastejšie, ktoré evidujeme v rámci výkonu povolania.

Aké sú iné časté prípady, kedy ma poistenie zodpovednosti zamestnanca podrží?

  • Pri vedení motorového vozidla zamestnávateľa spôsobil zamestnanec dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k poškodeniu blatníka a predného nárazníka motorového vozidla. Zamestnanec zodpovedá za škodu zamestnávateľovi.
  • Asistentka vo firme zamestnávateľa prenášala cca 2kg vážiaci dátový projektor do miestnosti pre školenie, pričom zakopla o elektrický kábel projektora. Dátový projektor spadol na zem, pričom sa poškodil. Oprava podľa dokladu servisu by bola nerentabilná, je potrebné zakúpiť nový dátový projektor.
  • Pri prekladaní tovaru v sklade zamestnávateľa zamestnanec nedal pozor a narazil vysokozdvižným vozíkom do regálu. Následne došlo k poškodeniu 17 ks PC dosiek. Zamestnanec zodpovedá za škodu zamestnávateľovi.
  • Obrábač CNC stroja nesprávne nastaví nulovú pozíciu CNC stroja, pričom sa poškodí vreteno stroja.
  • Zamestnanec rozbije/obleje služobný notebook, telefón.

Mám kryté teda ozaj všetko?

Nie každú škodu poisťovňa preplatí. Medzi všeobecné výluky z poistenia patrí napríklad úmyselné konanie, konanie pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, strata hnuteľných vecí, schodky na zverených hodnotách, pokuty, penále či ušlý zisk.

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu: 

  • ktorú poistený spôsobil vyrobením nepodarku

Príklad: Zamestnanec pracuje v tlačiarni a má vytlačiť vianočné pozdravy, pričom pozdrav má byť červený a z druhej strany má byť text „Veselé Vianoce“. Zamestnanec ale nesprávne nastaví tlač a vytlačí sa iba polovica textu, slovo „Vianoce“ v texte chýba.

  • ktorá vznikne následkom nedodržania predpísaného technologického postupu

Príklad: Zamestnanec mal naniesť dva nátery, medzi ktorými mal byť dodržaný odstup 30 minút. Druhý náter aplikoval už po 10 minútach, čo spôsobilo odlupovanie aplikovaných oboch náterov – zamestnanec nedodržal technologický postup podľa návodu.

  • ktorá vznikne následkom nedodržania predpísaného postupu pri obsluhe alebo údržbe veci

Príklad: Pri odmrazovaní ľadu z chladničky zamestnanec použil na odstránenie nôž, čím poškodil výparník, pričom v zmysle návodu na obsluhu je zakázané používať nôž alebo iný ostrý predmet na odstránenie námrazy.

  • spôsobenú vedomou nedbanlivosťou (škoda spôsobená poisteným, ktorý vedel, že svojím konaním môže spôsobiť škodu, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že ju nespôsobí).