Poistenie prerušenia prevádzky

22.6.2020

Vecná škoda na majetku väčšieho rozsahu

povodeň, víchrica, požiar a podobne, býva častokrát spojená s následnou finančnou stratou, ktorá môže zásadne ovplyvniť existenciu podniku.

Ide predovšetkým o ušlý zisk a vynakladané fixné (stále) náklady – mzdy, splátky úverov, odvody, odpisy, leasingové splátky a poplatky dodávateľom energií hradené napriek tomu, že je prevádzka prerušená.

Ak v dôsledku poistnej udalosti poistenému vznikne právo na poistné plnenie, poisťovňa uhradí:

 1. zisk, ktorý by poistený dosiahol, keby k prerušeniu prevádzky nedošlo, a to od okamihu vzniku vecnej škody až do okamihu, od ktorého už škoda z prerušenia prevádzky nevzniká, najdlhšie však počas doby ručenia;
 2.  fixné náklady, ktoré by poistený musel vynakladať, keby k prerušeniu prevádzky nedošlo, a ktoré musí poistený vynakladať aj počas prerušenia prevádzky, pokiaľ je ich vynaloženie nutné a ekonomicky zdôvodniteľné;
 3. zvýšené prevádzkové náklady,  nevyhnutné a účelne vynaložené náklady s cieľom znížiť pokles obratu v priebehu doby ručenia, ktorý by bez vynaloženia týchto nákladov nastal;

Ušlý zisk definujeme ako súčet priemerného zisku  v prerušenej prevádzke za posledné zdaniteľné obdobie a fixných nákladov v prerušenej prevádzke za posledné zdaniteľné obdobie.

Podkladmi pre výpočet ušlého zisku sú najmä:

 • Denné prehľady produkcie pred poistnou udalosťou a po nej;
 • Priemerné využitie výrobných kapacít v analyzovanom období;
 • Účtovné výkazy, hlavná kniha;
 • Kalkulácia nákladov – plánovaná, operatívna, rozpočty nákladov;
 • Finančný plán spoločnosti za analyzované obdobie;
 • Verifikované predajné ceny;
 • Časový plán výroby vrátane odstávok za analyzované obdobie.

Základnou podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia z poistenia prerušenia prevádzky je vznik vecnej škody, ktorá je krytá majetkovým poistením.

Živelné udalosti však ale nie sú jediné, ktoré môžu ohrozovať poistenú spoločnosť.  V dobe technologického pokroku sa veľa technologických zariadení vo firmách vyrába a inštaluje na mieru pre jednotlivých klientov, čím sa zvyšuje riziko predlžovania dodacích lehôt nových zariadení alebo náhradných dielov. Potom aj relatívne malá vecná škoda spôsobená mechanickým poškodením na takomto kľúčovom technologickom zariadení, ktorá sa dá odstrániť rádovo za pár 100,- alebo 1.000,- EUR môže spôsobiť prerušenie prevádzky aj na niekoľko týždňov alebo mesiacov.

Pre tieto prípady ponúkame klientom poistenie prerušenia prevádzky v dôsledku škody na strojnom zariadení ktorých výpadok naozaj spôsobí prerušenie prevádzky.

Podnik však môžu ohroziť nielen škody na vlastnom majetku ale aj škody u dodávateľov alebo odberateľov. Ak dodávateľ nemôže dodávať tovar z dôvodu vecnej škody a tým pádom poistená spoločnosť nemôže vyrábať, dochádza k rovnakých stratám v poistenej spoločnosti ako keď nastane škoda na majetku poistenej spoločnosti. A naopak, pokiaľ odberateľ nemôže odoberať tovar, poistená spoločnosť nemôže vyrábať, pretože nemá kde skladovať.

Pre tieto prípady ponúkame poistenie prerušenia prevádzky z dôvodu tzv. spätného pôsobenia škôd od dodávateľov alebo odberateľov (tzv. Contingent Business Interruption).

Názorný príklad z titulu prerušenia prevádzky:

Prevádzka obchodu s textilom, vytopená vodou z vodovodného zariadenia.
Poškodené boli stavebné súčasti, tovar a nastalo aj prerušenie prevádzky 30 dní.
Likvidácia z majetkového poistenia predajne.

Klient doložil mesačné reporty z účtovníctva za 3 roky pred vznikom PU a 3 mesiace po obnovení prevádzky.
??? Prečo 3 roky??? – kvôli zlepšeniu objektívnosti výpočtu.
??? Prečo 3 mesiace??? – lebo po pár dňoch sa predaje stabilizovali na predchádzajúcej úrovni a nebolo potrebné sledovanie dlhšiu dobu (doba ručenia 12 mesiacov).
Určené boli mesačné obraty v jednotlivých rokoch (určil sa tým trend zvyšovania / znižovania tržieb v sledovaných obdobiach).

Vypočítali sa priemerné denné tržby v mesiacoch postihnutých odstávkou (dni keď mal obchod otvorené) a vypočítala sa výška nezrealizovaných tržieb (ktoré by predajňa dosiahla ak by bolo otvorené).

Zohľadnené bolo:

 • % nákladovosti  (náklady na nákup tovaru a prevádzku predajne)
 • % poplatkov za kartové transakcie (podiel platieb kartou a v hotovosti)
 • % poklesu tržieb v nasledujúcich dňoch po znovuotvorení (niekoľko nasledujúcich dní boli tržby nižšie ako priemerné)

V prípade záujmu o poistenie prerušenia prevádzky môžete vyplniť dotazník a obrátiť sa na Vašich Business Development Managerov alebo upisovateľov.

Pri dojednávaní poistenia v Colonnade Insurance, S.A. Vám dávame do pozornosti tiež možnosť využiť naše poradenské služby v oblasti rizikového manažmentu.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.