Okienko Rizikového inžiniera – časť 6. Samovznietenie

Dnes sa budeme zaoberať témou, ktorá je trochu opradená tajomstvom.

20.5.2021

Samovznietenie – okienko rizikového inžiniera (6. časť)

Dnes sa budeme zaoberať témou, ktorá je trochu opradená tajomstvom. Určite sa nebudeme venovať samovznieteniu ľudí, alebo iných živých tvorov. To prenechajme románom. Povieme si o vzniku požiarov – akoby sami od seba. Skôr narodení si iste spomenú na uhoľné prázdniny, keď zahorelo uhlie na kope pri škole, alebo na výjazd hasičov pri požiari stohu slamy na poli.

Čo je to samovznietenie?

Samovznietenie a samozahrievanie sú procesy, keď teplo potrebné na zapálenie (to je príprava, ktorú sme spomínali v predchádzajúcich článkoch) vzniká v samotnom materiáli prostredníctvom chemických, fyzikálnych alebo biologických procesov. Výsledkom celého tohto procesu je vznietenie a následné horenie. Tomu, či je horenie sprevádzané viditeľným plameňom alebo nie, sa budeme venovať v niektorom budúcom článku. Proces, ktorý má rozhodujúci význam v počiatočnom štádiu samovznietenia na stúpaní teploty určuje, o akú skupinu procesu samovznietenia ide.

Aké druhy samovznietenia rozlišujeme?

  • fyzikálno-chemické (tepelné) – spôsobujú ho fyzikálne javy a chemické reakcie. Môžu to byť napríklad zvýšená teplota prostredia, vlhkosť, prítomnosť špecifických chemikálií a podobne.
  • chemické – spôsobujú ho (ako vyplýva z názvu) chemické reakcie. Iste si spomeniete na niektoré chemikálie, ktoré sa navzájom nemôžu miešať. Ide napríklad o oxidáciu vysychavých olejov, farieb a podobne. Oxidácii pri nízkych teplotách podliehajú napríklad oleje ako ľanový, bavlníkový alebo konopný.
  • biologické – s týmto typom sa stretávame najčastejšie v poľnohospodárstve alebo pri spracovaní dreva. Samozahrievanie spôsobuje činnosť mikroorganizmov, prirodzené pochody v bunkách častí rastlín a podobne. Z poľnohospodárskych produktov sú najnebezpečnejšie seno, slama, plevy, obilie, ďatelina a iné podobné materiály. V drevospracujúcom priemysle sú to hlavne drevené piliny, ktoré vznikajú pri príprave reziva na píle. Nejedna píla vyhorela kvôli tomu, že mali uskladnené piliny na jednej hromade príliš dlho.

Samovznietenie je proces, ktorý vie byť veľmi rozmanitý, a z toho dôvodu by sme mali dbať na dodržiavanie predpisov. Ide hlavne o tie, ktoré nám prikazujú, ako máme danú komoditu skladovať, že máme merať jej teplotu, neskladovať ju na jednej hromade príliš dlho, mať k dispozícii správnu techniku na manipuláciu (čelný nakladač, na výfukovom potrubí lapač iskier,…), mať k dispozícii dostatočné zdroje vody na prípadné hasenie a podobne.

Trendy posledných rokov

V poslednej dobe sú veľmi populárne kotolne na drevnú štiepku. Dovolíme si pripomenúť, že aj drevená štiepka je biologický materiál, ktorý sa môže za určitých okolností samozahrievať. Preto aj pri tomto type materiálu je dôležité dbať na bezpečnosť a správne skladovanie. Máte pochybnosti? Pri prehliadke s naším rizikoinžinierom poradíme s konkrétnymi úpravami aj v tejto oblasti.