Inflácia a jej dosah na poistenie

Covid, vojna na Ukrajine a prechod na zelené energie - udalosti, ktoré v poslednom období zasiahli celý svet a naše individuálne životy. Poďme sa pozrieť na ekonomické dosahy týchto skutočností a ich vplyv na oblasť poisťovníctva.

18.5.2022

Covid, vojna na Ukrajine a prechod na zelené energie - udalosti, ktoré v poslednom období zasiahli celý svet a naše individuálne životy. Poďme sa pozrieť na ekonomické dosahy týchto skutočností a ich vplyv na oblasť poisťovníctva.

V apríli 2022 dosiahla medziročná miera inflácie na Slovensku 11,8 %. To znamená, že oproti marcu roku 2021 kupujeme väčšinu tovarov a služieb v priemere o 11,8 % drahšie. Stavebný materiál nakupujeme v priemere dokonca o 17,4 % drahšie a energie od 12 do 15 %.

Nárast cien sa dotýka oblasti poistenia najmä v potrebe správneho stanovenia poistných súm, bez ktorého hrozí riziko podpoistenia. Poistné zmluvy, na ktorých sa viac ako dva roky neindexovali poistné sumy, sú s určitosťou výrazne podpoistené. Z dôvodu skokového nárastu inflácie za posledný rok dnes už môžeme povedať, že ani poistné sumy, ktoré boli aktualizované pred rokom, už nie sú postačujúce. Z toho vyplýva, že ak klient nepremietne infláciu do nárastu poistnej sumy svojho majetku, bude mať poisťovňa v prípade poistnej udalosti právo znížiť každé poistné plnenie o percento predstavujúce rozdiel medzi súčasnou novou hodnotou poistenej veci a poistnou sumou dojednanou v poistnej zmluve, pričom podpoistenie sa netýka len totálnych, ale aj čiastočných (parciálnych) škôd. 

Vplyvom zvyšovania cien v hospodárstve sa zvyšujú aj fixné náklady a hodnota ušlého zisku, ktoré sú základom pre stanovenie poistnej sumy pre prerušenie prevádzky. V tomto druhu poistenia si treba okrem poistnej sumy preveriť aj lehoty dodávok jednotlivých poistených predmetov alebo ich častí, ktoré sa pod vplyvom narušenia dodávateľsko-odberateľských reťazcov a nedostatku určitých komodít extrémne predlžujú. 

Netreba zabúdať ani na zmluvy so stavebno-montážnym poistením, pretože náklady na dokončenie rozostavaných projektov sú s veľkou pravdepodobnosťou vyššie, ako bol predpoklad v čase uzatvárania poistenia. Tu je tiež vysoké riziko podpoistenia s ohľadom na výrazný nárast cien stavebného materiálu a prác. V prípade, ak poistná zmluva stavebno-montážneho poistenia kryje aj ušlý zisk investora (ALOP), je potrebné dojednať predĺženie doby ručenia, tak, aby zohľadnila aktuálnu zmenu a predĺženie doby dodávky materiálov. 

Odporúčame preto navýšiť poistné sumy na všetkých poistných zmluvách (majetkových a stavebno-montážnych) uzatvorených alebo indexovaných po a vrátane roku 2020 minimálne o 15 % a na poistných zmluvách uzatvorených alebo indexovaných pred rokom 2020  minimálne o 20 %, preveriť skutočné fixné náklady a hodnotu ušlého zisku v poistení prerušenia prevádzky a prehodnotiť doby ručenia dojednané v poistnej zmluve.