Ako to vyzerá aktuálne v poistení stavebníctva? Časť prvá

Aj napriek tomu, že vzhľadom na súčasnú situáciu nastal pokles trhu v stavebnom sektore o viac ako 20 % v roku 2020 oproti roku 2019, stavebníctvo stále patrí medzi najdôležitejšie segmenty našej ekonomiky a tým pádom aj poisťovníctva.

3.6.2021

Aj napriek tomu, že vzhľadom na súčasnú situáciu nastal pokles trhu v stavebnom sektore o viac ako 20 % v roku 2020 oproti roku 2019, stavebníctvo stále patrí medzi najdôležitejšie segmenty našej ekonomiky a tým pádom aj poisťovníctva. Podľa správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky stavebníctvo sa v roku 2018 podieľalo na HDP 7,8 %, čo ho radí medzí významné odvetvia hospodárstva Slovenskej republiky. Aj poisťovatelia považujú stavebníctvo za dôležitý segment priemyslu a snažia sa tomuto odvetviu pomôcť svojimi produktmi a poistným krytím, ktoré by eliminovalo riziká jemu hroziace.

Stavebno-montážne poistenie sa štandardne dojednáva v rozsahu All-risks (všetko, čo nie je vylúčené, je poistené) a v našom regióne väčšinou podľa poistných podmienok Mníchovskej zaisťovne. V tomto článku sa nechceme venovať celému rozsahu krytia, ktoré je možné dojednať pre stavebno-montážne poistenie. Radi by sme sa bližšie pozreli na Klauzulu 115 – Poistenie chýb projektu a Klauzulu 200 – Poistenie rizika výrobcu.

Na čo sa vzťahujú dané klauzuly

Každá z týchto klauzúl sa vzťahuje na iný typ činnosti. Klauzula 115 je primárne určená pre stavebné činnosti a klauzula 200 je výhradne určená pre montážne činnosti. Obe tieto klauzuly rozširujú základné stavebno-montážne krytie o konkrétny typ škôd týkajúcich sa chybného projektu, chybného materiálu a chybne vykonanej práce.

Kým sa začneme venovať rozšíreniam podľa klauzúl 115 a 200, vysvetlime si najskôr rozdiel v základnom krytí podľa poistných podmienok pre stavebné poistenie a poistných podmienok pre montážne poistenie v poistení škôd spôsobených chybným projektom, chybným materiálom a chybnou prácou. Obe poistné podmienky (pre stavebné poistenie a pre montážne poistenie) majú vylúčené všetky škody vzniknuté v dôsledku chybného projektu. To znamená, že poistením nie sú kryté ani chybné veci alebo časti, ktoré boli poškodené v dôsledku chyby v projekte, ale ani následné škody na bezchybných veciach alebo častiach diela.

V čom spočíva rozdiel medzi nimi

Rozdiel je ale v poistení škôd vzniknutých v dôsledku chybného materiálu a chybne vykonanej práce. Poistné podmienky pre stavebné poistenie vylučujú len škody na bezprostredne poškodených veciach a/alebo častiach spôsobené chybou materiálu a chybou práce. Poistením podľa poistných podmienok pre stavebné poistenie sú ale kryté škody na bezchybne vyhotovených veciach a/alebo častiach diela v dôsledku škody spôsobenej chybným materiálom alebo chybnou prácou. To znamená, že keď je poistená vec alebo časť predmetu poistenia poškodená, pretože bol použitý nesprávny materiál a druhá (bezchybná) vec alebo časť je následne tiež poškodená, poisťovňa v zmysle poistných podmienok pre stavebné poistenie zaplatí len škodu na druhej (bezchybnej) veci alebo časti.

V  poistných podmienkach pre montážne poistenie je ale výluka škôd spôsobených chybným materiálom a chybnou prácou inou ako chyba v montáži absolútna. To znamená, že poistením nie sú kryté škody ani na bezchybne vyhotovených veciach a/alebo častiach poškodených následne chybou materiálu alebo chybnou prácou inou ako chyba v montáži. Pozor ale na slovné spojenie „chybná práca iná ako chyba v montáži“. To znamená, že z poistenia podľa poistných podmienok pre montážne poistenie sú vylúčené len škody vzniknuté v dôsledku chybnej práce, ktorá nesúvisí s poistenou montážou na mieste poistenia a jej cena nie je zahrnutá v hodnote poisteného projektu. Pod pojmom práca iná ako montáž je myslená práca, ktorá bola realizovaná u výrobcu alebo dodávateľa poistených zariadení, ktoré sú súčasťou poisteného projektu-montáže.

Vysvetlenie: Ak výrobca predmetu poistenia nesprávne zmontuje poistené zariadenie vo svojom závode a chyba sa prejaví na mieste montáže po inštalácii poisteného zariadenia a spôsobí poškodenie veci a/alebo časti, poisťovňa takúto škodu nezaplatí ani na chybnej veci a/alebo časti, a ani na bezchybných veciach a/alebo častiach diela, ktoré sú následne poškodené. Je to vlastne škoda zo záruky predmetu poistenia, za ktorú zodpovedá výrobca a nie je zahrnutá v základnom krytí pre montážne poistenie. Ak však vznikne škoda v dôsledku chybnej práce počas montáže predmetu poistenia na mieste poistenia (práca, ktorá je zahrnutá v cene poisteného projektu), poisťovňa zaplatí škodu aj na chybne namontovanej veci a/alebo časti a aj na bezchybných veciach a/alebo častiach, ktoré sú následne poškodené.

Čo je zámerom klauzúl

Cieľom Klauzúl 115 a 200 je rozšírenie základného krytia v stavebnom a montážnom poistení o následné škody na bezchybných poistených veciach a/alebo častiach diela, ktoré sú poškodené v súvislosti s primárnym poškodením inej poistenej veci a/alebo časti z titulu chybného projektu, chybného materiálu alebo chybne vykonanej práce.

Ako prezrádza samotný názov Klauzuly 115 – Poistenie chýb projektu, táto klauzula rozširuje základné krytie podľa poistných podmienok pre stavebné poistenie o škody vzniknuté v dôsledku  chyby projektu na bezchybne vyhotovených poistených veciach a/alebo častiach diela. Chybné veci a časti sú z krytia vylúčené aj podľa Klauzuly 115.

V Klauzule 200 – Poistenie rizika výrobcu sa poistné krytie podľa poistných podmienok pre montážne poistenie rozširuje aj na škody vzniknuté v dôsledku chybného projektu, chybnej práce inej ako chyba pri samotnej montáži a chybného materiálu vzniknuté na bezchybných veciach a/alebo častiach diela. Poistenie sa ale nevzťahuje na náklady, ktoré by poistený musel vynaložiť v prípade, ak by chybu materiálu, projektu alebo práce zistil ešte pred vznikom poistnej udalosti (pozri vysvetlenie nižšie).

Stále ale ostávajú v oboch klauzulách vylúčené škody na priamo postihnutých veciach a/alebo častiach poškodených alebo zničených z dôvodu chyby v projekte, chyby materiálu alebo chybne vykonanej práce (okrem chyby v montáži, ktorá je krytá pri montážnom poistení).

Pozor ale na rozdiel medzi Klauzulou 115 a 200 vo veci nákladov, o ktorých si povieme v ďalšej časti.