Ako to vyzerá aktuálne v poistení stavebníctva? Časť druhá

Stavebno-montážne poistenie sa štandardne dojednáva v rozsahu All-risks (všetko, čo nie je vylúčené, je poistené)

29.7.2021

Stavebno-montážne poistenie sa štandardne dojednáva v rozsahu All-risks (všetko, čo nie je vylúčené, je poistené). V minulej časti sme sa bližšie pozreli na Klauzulu 115 – Poistenie chýb projektu a Klauzulu 200 – Poistenie rizika výrobcu. Na rozdiely medzi nimi vo veci nákladov sa pozrieme práve teraz.

Ako je to s nákladmi?

V Klauzule 200 sú náklady, ktoré vzniknú poistenému v súvislosti s poistnou udalosťou, a ktoré by poistený musel vynaložiť, ak by chybu materiálu, projektu alebo práce objavil ešte pred vznikom škody vylúčené. V Klauzule 115 a ani v základnom krytí podľa poistných podmienok pre stavebné poistenie nie je obmedzenie v poistnom krytí na tieto náklady. Dôsledok výluky týchto nákladov je uvedený v nasledujúcom príklade.

Príklad – montážne poistenie:

Poškodí sa lopatka turbíny, ktorá je predmetom poistenia v montážnom poistení a príčinou škody je chybný materiál. Táto chybná lopatka sa ulomí a spôsobí poškodenie aj ďalších lopatiek, ktoré sú bezchybné (nemajú chybu materiálu).

Základné krytie podľa montážnych poistných podmienok by takúto škodu nekrylo. Podľa základného krytia pre montážne poistenie by nebola poistená ani chybná lopatka a ani následne poškodené lopatky, ktoré boli bezchybné.

S Klauzulou 200 by mal ale klient poistené následné škody na bezchybných lopatkách. Chybná lopatka nie je poistená ani Klauzulou 200.

V tomto prípade ale poistenému vzniknú aj vysoké náklady na demontáž a znovumontáž turbíny, ktoré sú nevyhnutné na to, aby mohla byť oprava poškodených lopatiek realizovaná. Tu je dôležité si uvedomiť, či by náklady na demontáž a znovumontáž turbíny musel klient vynaložiť aj v prípade, ak by ešte pred vznikom poistnej udalosti zistil, že lopatka je chybná. V tomto prípade by uvedené náklady (na demontáž a znovumontáž) musel vynaložiť na výmenu lopatky aj pred vznikom poistnej udalosti, a keďže Klauzula 200 hovorí, že z poistenia sú vylúčené náklady, ktoré by poistený musel vynaložiť na odstránenie pôvodnej chyby, keby bola zistená ešte pred vznikom poistnej udalosti, tieto náklady by poisťovňa klientovi neuhradila.

Tento bod je veľmi dôležitý a treba s tým počítať, pretože napr. vyššie uvedené náklady na demontáž a znovumontáž turbíny môžu dosahovať aj niekoľko stotisíc eur, čo nie je nezanedbateľná položka. Ak si je klient vedomý, že by takáto situácia pri konkrétnom type zariadenia mohla vzniknúť, musí rátať s tým, že tieto náklady Klauzulou 200 nemá kryté. Potom treba uvažovať o inom type krytia, ktoré tiež určite vieme ponúknuť.

Príklad zo stavebného poistenia – chybný materiál/chybná práca verzus chybný projekt:

Na stave sa zrúti pilier a následne aj časť stavby. Ak by sa zistilo, že sa pilier zrútil v dôsledku chybného materiálu alebo chybne vykonanej práce, poistený má v základom krytí podľa poistných podmienok pre stavebné poistenie kryté následné škody na stavbe (t. j. škody na bezchybných veciach a/alebo častiach diela), ktoré spôsobí chybný pilier. Samotný chybný pilier by však poisťovňa nezaplatila.

Iná situácia by ale nastala, ak by sa po zrútení piliera zistilo, že škoda vznikla v dôsledku chybného projektu. V základnom krytí podľa poistných podmienok pre stavebné poistenie by poistený nemal kryté žiadne škody spôsobené na poistenom diele – ani poškodený pilier a ani následné škody na bezchybnej časti stavby.

Ak by si ale klient dojednal poistenie podľa Klauzuly 115, poisťovňa by mu hradila časti stavby, ktoré boli poškodené chybným pilierom. Samotný chybný pilier by ale nebol zarátaný do poistného plnenia. Ten je z krytia vylúčený aj podľa Klauzuly 115.

V montážnom poistení by sme škodu spôsobenú chybným materiálom, chybnou prácou alebo chybou projektu riešili rovnako podľa Klauzuly 200 a Klauzuly 115. Jediný rozdiel by bol, ak by bola chybne vykonaná práca počas montáže. V montážnom poistení by poisťovňa aj podľa základného krytia bez rozšírenia krytia podľa  Klauzuly 200 musela zaplatiť škody spôsobené chybne vykonanou montážou aj na veciach priamo poškodených touto chybnou prácou aj na bezchybných veciach. Stále ale v montážnom poistení zostáva vylúčená chybne vykonaná práca mimo montáže, a ako sme už uviedli, aj náklady, ktoré by poistený musel vynaložiť na odstránenie pôvodnej chyby ešte pred vznikom poistnej udalosti.