Ako poistenie nákladu počas prepravy (marine cargo insurance) chráni váš tovar

Poistenie nákladu počas prepravy je kľúčovým aspektom, ktorý by nemala prehliadať žiadna spoločnosť zaoberajúca sa prepravou tovaru. Dôležitosť tohto poistenia sa ukázala pri jarnej nehode nákladnej lode v Baltimore, pri ktorej došlo k poškodeniu a strate kontajnerov v dôsledku nárazu lode do mostnej konštrukcie. Bez primeraného poistenia by majitelia nákladu na lodi čelili obrovským finančným stratám, ktoré by mohli dokonca aj zničiť ich podnikanie.

21.6.2024

Finančné riziká a zodpovednosť

Ako ukázal incident v Baltimore, škody na prepravovanom tovare môžu dosiahnuť stovky miliónov dolárov. Zodpovednosť za poškodenie nákladu však nemusí byť pre majiteľa lode taká závažná vzhľadom na celkový počet poistných udalostí. Konečný odhad škody sa určí po podrobnej prehliadke a na základe ďalšieho vyšetrovania. V súčasnosti je známe, že sa stratili dva kontajnery a niekoľko ďalších bolo poškodených, čo vedie k potenciálnym škodám.

Obmedzenia právnej zodpovednosti

Podľa Haagsko-visbyjských pravidiel, ktoré sa pravdepodobne vzťahujú na túto udalosť, je zodpovednosť majiteľa lode obmedzená na maximálne 2 SDR jednotky (osobitné práva čerpania) na kilogram tovaru brutto, čo predstavuje asi 2.50 EUR. Ak teda napríklad vlastník nákladu stratí kontajner s hmotnosťou 10 000 kg v hodnote 100 000 EUR, zodpovednosť námorného dopravcu je obmedzená na približne len 25 000 EUR. Bez poistenia nákladu by vlastník dostal len sumu, ktorá je štyrikrát nižšia ako reálna hodnota nákladu.

Výhody poistenia nákladu

Pre spoločnosti s poisteným nákladom nie je problém získať odškodnenie. Poistenie kryje základné riziká, ako je napríklad zrážka s akýmkoľvek vonkajším objektom iným ako  voda. Tento typ rizika je bežne zahrnutý aj v základnom poistnom krytí. Poistením nákladu počas prepravy si spoločnosti zabezpečujú ochranu pred nehodami, ku ktorým žiaľ, bežne  dochádza.

Praktický príklad

Ak by spoločnosť v tomto príklade mala poistený náklad, dostala by od poisťovne ďalších 75 000 EUR, takže celková náhrada by sa rovnala reálnej hodnote nákladu. Bez poistenia by strata predstavovala 75 000 EUR, čo by mohlo mať pre spoločnosť značné finančné dôsledky.

Poistenie nákladu od Colonnade: Ďalšie výhody

V Colonnade ponúkame rozsiahle poistenie nákladu, ktoré pokrýva rôzne prepravné riziká. Medzi kľúčové vlastnosti a výhody poistenia nákladu u nás patria:

- Flexibilita a vysoká upisovacia kapacita: Poistné zmluvy je možné prispôsobiť konkrétnym potrebám klienta, pričom pokrývajú všetko od spotrebného tovaru až po priemyselné projekty po celom svete.

- Služba Marine Loss Control: Proaktívne riadenie rizík za účelom zabránenia až 70 % potenciálnych strát prostredníctvom odborného poradenstva a účinne navrhnutých opatrení.

- Komplexné krytie: Ochrana proti strate, poškodeniu alebo zničeniu tovaru počas prepravy vrátane pirátstva a ďalších rizík, ako sú napríklad vojna a / alebo politické nepokoje.

Nehoda v Baltimore si vďaka svojmu rozsahu a dopadu získala pozornosť svetových médií. Je však nevyhnutné si uvedomiť, že škody na prepravovanom tovare sú každodenným javom, často spôsobeným nepriaznivým počasím alebo nehodami vozidiel. Poisťovatelia a sprostredkovatelia preto musia zdôrazňovať špecifiká zodpovednosti pri preprave tovaru a poskytovať klientom podrobné informácie, ktoré im pomôžu presne posúdiť príslušné riziká. Vďaka tomu sú klienti dobre informovaní a primerane chránení prostredníctvom komplexných riešení poistenia nákladu počas prepravy.