Ako na čistenie a kontrolu komínov?

Komíny, hoci môžu byť často pasívnym prvkom našich domovov, sú kľúčovými súčasťami správnej funkčnosti a bezpečnosti našich ohrevných systémov. 

7.11.2023

Komíny, hoci môžu byť často pasívnym prvkom našich domovov, sú kľúčovými súčasťami správnej funkčnosti a bezpečnosti našich ohrevných systémov. Aby ste si boli istí, že komíny budú slúžiť efektívne a bezpečne, je vhodné dodržiavať legislatívne požiadavky, ktoré pripravovali odborníci a riešia podrobnosti ohľadom čistenia a kontroly komínov. Každý majiteľ domu vie, že starostlivosť o komín je maximálne dôležitá, preto ju netreba podceňovať. Ako často treba komíny čistiť sa dočítate v tomto článku. 

Vlastníci chát a rodinných domov by mali mať na pamäti pravidelné čistenie komínov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou kúrenia a preto je dôležité dbať o ich starostlivosť a čistenie, na čo slúžia pravidlá nastavené zákonmi a vyhláškou.

Riziko zanedbania čistenia a kontroly komínov

Ak ste ešte tento rok nevyčistili komín vašej chaty či rodinného domu, určite tak v najbližšej dobe urobte. Zanedbanie komínov vedie k závažným problémom, pretože hromadenie nečistôt v komíne či nedostatočná vzdialenosť komína od horľavých konštrukcií spôsobuje niekoľko požiarov každý rok. Je nepríjemné, keď takúto smutnú správu počujeme v televíznych novinách, no niekedy môžeme pre zanedbanie potrebnej údržby naozaj prísť o všetko.

V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi je povinnosťou každej fyzickej  aj právnickej osoby zabezpečiť pravidelné čistenie a kontrolu komínov, v istých prípadoch aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. Je potrebné si uvedomiť, že v súvislosti so starostlivosťou o komíny existujú dva úkony: 1. odborné preskúšanie = revízia, 2. kontrola a čistenie. Kontrola a čistenie je jeden spoločný úkon a nedá sa rozdeliť.


Ako často čistiť a kontrolovať komín

Podľa vyhlášky, ktorá definuje  lehoty čistenia a kontroly komínov, je potrebné čistiť a kontrolovať:

 • komíny pre spotrebiče na plynné palivo:
  • do 50 kW bez komínovej vložky raz za 6 mesiacov, 
  • do 50 kW komín s vložkou raz za 12 mesiacov,
  • nad 50 kW raz za 6 mesiacov. 
 • komíny pre spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivo:
  • do 50 kW je nutné raz za 4 mesiace,
  • nad 50 kW raz za 2 mesiace.

V prípade chaty je potrebné komín skontrolovať a vyčistiť raz za dva roky. 

Tepelný výkon potrebný pre lehoty čistenia a kontroly komínov sa má vypočítať súčtom výkonov všetkých zariadení napojených na komín. Pri bežnom dome sa nad 50 kW dostaneme len ťažko. Pre ľahšiu orientáciu, bežný kozub má tepelný výkon do 10 kW, akumulačná pec pre saunu do 20 kW. 

Čo treba vykonať pri čistení a kontrole komína?

V zmysle spomínanej vyhlášky čistenie a kontrola obsahuje:

 • kontrolu spotrebiča, dymovodu a komína z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti a spoľahlivej funkcie (okrem iného sledovanie priechodnosti komína),
 • samotné čistenie spalinovej cesty, odstraňovanie pevných usadenín, vrátane lapača iskier a prechodu od spaľovacej komory k hrdlu dymovodu,
 • kontrolu voľného a bezpečného prístupu ku komínu a dymovodu, k ich kontrolným a čistiacim miestam (otvorom) a k spotrebiču,
 • a vo vyhláške na prvom mieste uvedenú kontrolu umiestnenia materiálov alebo látok, ktoré môžu horieť v závislosti od konštrukčného vyhotovenia komína alebo dymovodu.

Posledný uvedený bod obsahuje aj dôslednú kontrolu odstupovej vzdialenosti konštrukcie budovy od komínového telesa v závislosti od materiálov, z ktorých sú vyrobené. Táto kontrola si vyžaduje istú dávku odborných znalostí.

V neposlednom rade je osoba, ktorá vykoná čistenie a kontrolu, povinná o tom vyhotoviť záznam. Vzor záznamu je v prílohe spomínanej vyhlášky, no tá umožňuje aj vykonanie záznamu do denníka čistenia a kontroly komínov s dátumom, menom a podpisom osoby, ktorá kontrolu a čistenie vykonala. Môžeme teda mať doma aj malý zošit určený na zapisovanie týchto kontrol.

Okrem kontroly komínov nám vyhláška dáva pravidlá aj na rozmery ochranných podložiek a ochranných clon, kedy a ako sa majú inštalovať, aby sme predchádzali požiarom.

A čo s vypaľovaním komína?

S témou vypaľovania komína má vyhláška úplne jasno. Vypaľovať komín možno len v prípade, že nie je možné komín inak vyčistiť. Takisto vypaľovať komín môže len kominár alebo revízny technik komínov, pričom musí mať aspoň jedného pomocníka. Pokiaľ sa ide vypaľovať komín, je potrebné to nahlásiť obci.

Preskúšanie komínov – tzv. revízia, kedy je potrebná?

V zmysle zákona musíme nechať komín preskúšať, teda objednať revíziu komína v prípade, keď pripájame spotrebič na komín. V praxi to znamená, že ju vykonáme pri inštalácii nového spotrebiča na komín, pri doplnení ďalšieho spotrebiča alebo pri výmene starého spotrebiča za nový, pri zmene druhu paliva, pri napojení sa na ústredný alebo etážový zdroj vykurovania.

Kto môže vykonávať kontrolu a čistenie komínov?

V  spomínanej vyhláške je uvedené, že ten, kto kontrolu a čistenie komína vykonáva, musí mať vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia. Často sa v praxi stretávame s interpretáciou tohto vyjadrenia, že čistiť komín môže ten, kto má na to vybavenie.

Mnohí sa teda rozhodnú čistiť svoje komíny sami, avšak voľba medzi svojpomocným čistením a čistením pod dohľadom odborníka závisí od vašich schopností, vybavenia a komfortu. Pozor, hovoríme o kontrole a čistení, to znamená, že nejde iba o vymetenie komína, ale aj o dôslednú kontrolu celej spalinovej cesty a jej okolia.

V zákone č. 161/1998 Z. z. o komore kominárov Slovenska je však uvedené, že kontrolovať a čistiť komíny môže len kominár alebo revízny technik komínov. Takisto aj pri písaní zákona č. 314/ 2001 Z .z. o ochrane pred požiarmi bolo jasne diskutované, že čistenie a kontrolu komínov majú vykonávať osoby s odbornou spôsobilosťou, vzhľadom na potrebné úkony.

Buďte pripravení s poistením domácnosti a nehnuteľnosti VIVA od Colonnade, ktoré vám poskytne potrebnú ochranu pred nečakanými požiarmi v prípade dodržiavania spomínaných zákonov. Pre svoju bezpečnosť a pokoj, myslite na pravidelnú údržbu komínov a správne poistenie.