Ako je poistená naša bytovka? - časť 1

Nech už je Váš bytový dom z panelov, tehál alebo iného materiálu, s najväčšou pravdepodobnosťou ho máte poistený.

20.9.2021

Nech už je Váš bytový dom z panelov, tehál alebo iného materiálu, s najväčšou pravdepodobnosťou ho máte poistený. Poistenie bytových domov totiž patrí k jedným z najzákladnejších a najčastejších poistení, pretože sa týka veľkého množstva ľudí a predstavuje komplexné riešenie ochrany nehnuteľného majetku a zodpovednosti za škodu jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Technicky, bytový dom je stavba spojená so zemou pevným základom, zapísaná v katastri nehnuteľností, s geometrickým určením a súpisným číslom, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty.

 Čo si teda poisťujeme?

Poistením bytového domu chránime nasledovné:

  • hlavnú budovu bytového domu vrátane všetkých bytov a ich príslušenstva, nebytových priestorov patriacich k bytovému domu a všetkých stavebných súčastí, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu (spoločné časti domu: základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie; spoločné zariadenia domu: výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky);
  • vedľajšie stavby, t. j. stavby bez súpisného čísla – napr. ploty, garáže, altánky, bazény, hospodárske budovy, oporné múry, spevnené plochy;
  • nadštandardné príslušenstvo – dodatočne namontované zariadenia, napr. klimatizácia, antény, elektronická zabezpečovacia signalizácia (EZS), elektronická protipožiarna signalizácia (EPS);
  • príslušenstvo stavieb – studne, žumpy, septiky, domáce vodárne, bazény, solárne panely, iné strojné a elektronické zariadenia a podobne.

A čo samotné byty v bytovom dome?

Poistenie bytového domu chráni aj jednotlivé byty. Pri tejto príležitosti je ale potrebné pripomenúť, že sa netreba spoliehať len na toto poistenie a v prvom rade je dobré uzatvoriť si aj vlastné, súkromné poistenie svojho bytu ako nehnuteľnosti, ktoré bude zahŕňať všetky jeho stavebné súčasti ako je napr. kuchynská linka, vstavené skrine, radiátory, rôzne nadštandardne realizované stavebné súčasti a podobne. Takéto poistenie bytu a domácnosti umožňuje pružnejšie reagovať v prípade, ak chcete napríklad reflektovať zvýšenie hodnoty bytu, čiže upraviť poistnú sumu bytu, prípadne dopoistiť ďalšie riziko.

Touto sériou článkov sa pozrieme na poistenie bytových domov z opačnej strany, keď už dôjde k samotnej škode a ukáže sa, či je bytový dom poistený správne (korektné určenie poistnej sumy, rozsah rizík a pod.) a či sú poskytnuté najefektívnejšie a najrýchlejšie riešenia situácie.